PINCODES

Vairagadh , Chandrapur , Armori
Malegaon (Vairag) , Gaudgaon , Barshi
Vairag , Solapur , Barshi