Pincode 360540 have been assigned to 10 locations.

Bamangam , Kharedi , Kalavad
Bhagat Khijadia , Kharedi , Kalavad
Bhavabhi Khijadia , Kharedi , Kalavad
Deri , Kharedi , Kalavad
Kalmeghda , Kharedi , Kalavad
Kharedi , Jamnagar , Okhamandal
Makhakarod , Kharedi , Kalavad
Moridad , Kharedi , Kalavad
Nana Vadala , Kharedi , Kalavad
Pipar , Kharedi , Kalavad